Sofia Ariana Orosco
Sofia Ariana Orosco
Print Sofia Ariana Orosco's Profile
Age Range: 5-6
Height: 42"
Weight: 36 lbs
Hair: Brown
Eyes: Brown
Ethnicity: Hispanic, Native American, White
Union Status:    Non Union
 
Links:
resumes.breakdownexpress.com/1307744-3763409
 
Sofia Ariana Orosco
Sofia Ariana Orosco